พระเครื่องคเณศร โทร. 06 2939 4462 , 081 425 6328
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ

We recommended Xanax to patients suffering from from anxiety disorders (as GAD).In some cases it is effective against nausea but it is not a common decision. If we are speaking about GAD it normally show improvements already in the first week and often can even be enough.

พระเครื่อง,จองพระเครื่อง,พระใหม่ยอดนิยม,กุมารทอง,พระพิฆเณศ,พระจอง,พระใหม่,เครื่องราง

เครื่องรางของขลัง

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่ทั่วประเทศและรับสั่งจองวัตถุมงคลทั่วประเทศ
โทรศัพท์ : 062 939 4462 , 081 425 6328

ตะกรุดปัญญาไว เจ้าคุณทอง วัดปลดสัตว์ จ.อ่างทอง บูชาได้แล้วครับ

ตะกรุดปัญญาไว เจ้าคุณทอง วัดปลดสัตว์ จ.อ่างทอง บูชาได้แล้วครับ

ตะกรุดปัญญาไว เจ้าคุณทอง วัดปลดสัตว์ จ.อ่างทอง บูชาได้แล้วครับ

#บูชาได้แล้วครับมีจำกัด
ตะกรุดปัญญาไว เจ้าคุณทอง วัดปลดสัตว์ สร้างจำนวน 1,993 ดอก ให้คุณด้านเสริมปัญญาบารมี เหมาะสำหรับให้ลูกหลานนักเรียนนักศึกษาแขวนติดตัวระลึกถึงหลวงปู่เจ้าคุณทอง เสริมกำลังใจให้อ่านเรียนเขียนคล่องจำดี ประวัติ เจ้าคุณทอง (พระราชญาณดิลก) เจ้าอาวาสวัดปลดสัตว์  "วัดปลดสัตว์" สังกัดคณะธรรมยุต ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร ไปตามทาง หลวงหมายเลข 3501 กิโลเมตรที่ 3-4  เป็นวัดเก่าแก่ที่มีทิวทัศน์สวยงาม โบราณสถานและปูชนียสถานอันทรงคุณค่า โดยเฉพาะเจดีย์ทรงกุฎาคารหรือเรียกอีกอย่างว่า ทรงอาคารเรือนยอด เป็นเจดีย์ทรงลังกา ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5  วัดแห่งนี้มีความสำคัญ ด้วยในอดีตเป็นวัดที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ปราชญ์พระพุทธศาสนาเมืองไทย ประทานชื่อนามว่า วัดปลดสัตว์ อันเป็นการปลดปล่อยชีวิตสัตว์ เป็นมหาบุญ เปรียบเสมือนว่าได้ชีวิตใหม่ ปลดทุกข์ ปลดโศก ปลดโรค ปลดภัย  ล่วงเลยมาจนถึงกาลปัจจุบัน วัดปลดสัตว์ปรากฏนามพระสงฆ์สุปฏิปันโนอันคู่ควรแก่การกราบไหว้เป็นมงคลชีวิต คือ พระราชญาณดิลก  ** พระราชญาณดิลก (ทองย้อย วิสสุวัณโณ) สิริอายุ 90 พรรษา 69 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธ) และเจ้าอาวาสวัดปลดสัตว์ เป็นพระสงฆ์นักปกครองที่มีความสามารถและจัดระเบียบการบริหารงานของคณะสงฆ์ใน จ.อ่างทอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า ทองย้อย เพ็ชร์วิจิตร เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2463 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ปีระกา เกิดที่ ม.4 ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง ในวัยเยาว์ เรียนหนังสือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนวัดปลดสัตว์ จากนั้นได้ลาออก และได้เข้าพิธีบรรพชาเมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2481 ณ วัดปลดสัตว์ อ.เมือง จ.อ่างทอง มีพระวินัยมุนี (แปลก วุฑฺฒิญาโณ) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ ครั้นอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2485 ณ พัทธสีมาวัดปลดสัตว์ มีพระครูโยคานุกูล (ไสว อมโร) วัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระอธิการสวัสดิ์ ธัมมกาโม วัดปลดสัตว์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์  ด้วยท่านมีความสนใจในการศึกษาพระปริยัติธรรม ได้เข้าศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม จนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ที่สำนักเรียนจังหวัดอ่างทอง จากนั้นได้ช่วยงานศาสนกิจคณะสงฆ์ในจังหวัดอ่างทอง ลำดับงานปกครอง พ.ศ.2495 เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอจังหวัดอ่างทอง (ธรรมยุต) พ.ศ.2504 เป็นเจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม จ.อ่างทอง พ.ศ.2513 เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธรรมยุต) พ.ศ.2516 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปลดสัตว์ พ.ศ.2533 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอุปัชฌาย์ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดปลดสัตว์ จังหวัดอ่างทอง รวมทั้งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอจังหวัดอ่างทอง (ธรรมยุต) พ.ศ.2537 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธรรมยุต) พ.ศ.2546 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง (ธรรมยุต) ด้านการปกครอง ให้พระภิกษุ-สามเณรลงอุโบสถสังฆกรรม และทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นตลอดปี ระเบียบปกครองวัดอาศัยหลักพระธรรมวินัย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ปกครองคณะสงฆ์ แบบพ่อกับลูก พี่กับน้อง และแบ่งอำนาจหน้าที่ช่วยกันรับผิดชอบภายในวัด มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมบวชชี-พราหมณ์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นประจำทุกปี ร่วมมือกับคณะสงฆ์ และหน่วยงานราชการ เผยแผ่หลักธรรม โดยออกปฏิบัติงานพระธรรมทูต อบรมพระภิกษุ-สามเณร ประชาชน และนักเรียนเป็นประจำ ผลงานด้านงานสาธารณูปการ บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัดไตรรัตนาราม ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ให้มีความเรียบร้อย เป็นผู้ริเริ่มสร้างโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม(วิมลวิทยา) ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง อีกทั้งยังได้บูรณปฏิสังขรณ์ ฌาปนสถาน กุฏิสงฆ์ อุโบสถ เจดีย์วัดปลดสัตว์ สร้างกำแพง ศาลาอเนก ประสงค์ ศาลาท่าน้ำ เขื่อนดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา พระเดชพระคุณท่านมีความรู้พิเศษ สามารถอ่าน-เขียนภาษาบาลี-ขอมได้ ซึ่งได้รับการเรียนการสอนมาจากพระราชธรรมโสภณ (สวัสดิ์) งานด้านนวกรรมและงานเลขานุการ ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2497 ได้รับพระราช ทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ในราชทินนามพระครูวิมลธรรมบรรหาร พ.ศ.2507 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ที่พระครูสัญญาบัตรเทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ในราชทินนามเดิม  พ.ศ.2511 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2536 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระ วิมลธรรมานุยุต พ.ศ.2545 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชญาณดิลก ด้านการศึกษาพุทธาคม พระราชญาณดิลก หรือที่ชาวบ้านเรียกขานว่า ท่านเจ้าคุณทอง ได้สืบสายวิทยาคมชั้นยอด ด้วยการศึกษาตำราเก่าจากคัมภีร์เก่าใบลานที่ตกทอดมาจากท่านขุนธรรมการ (อาจารย์เฒ่า) รวมทั้งได้เล่าเรียนวิชาจากเจ้าคุณสวัสดิ์ (พระราชธรรมโสภณ)  สำหรับเจ้าคุณสวัสดิ์ เป็นศิษย์สายตรงของหลวงพ่ออิ่ม วัดศีลขันธ์ ยอดพระเกจิดังเมืองอ่างทอง จึงกล่าวได้ว่า ท่านเจ้าคุณทองได้รับตกทอดวิชาสายหลวงพ่ออิ่ม  อย่างไรก็ตาม ท่านไม่เคยพูดคุยโอ้อวด แต่กลับเงียบเฉย วางตัวเรียบง่าย ยิ่งกาลเวลาผ่านไป เจ้าคุณทองได้สั่งสมประสบการณ์ รู้หนาวรู้ร้อน ผ่านกาลฝนมามาก มีประสบการณ์ทุกอย่าง ทำให้เกียรติคุณของท่านเป็นที่รู้จักศรัทธาเลื่อมใส วัดใกล้หรือไกลหากจัดพิธีพุทธาภิเษก-เทวาภิเษกวัตถุมงคลแล้วทำใบฎีกานิมนต์มา ท่านไม่เคยปฏิเสธ เชื่อมั่นได้เลยว่าวัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิตแล้วมีอิทธิคุณสูงส่ง แคล้วคลาดคงกระพันชาตรี มีโชคลาภและมากด้วยประสบการณ์  พระราชญาณดิลก ถือว่าเป็นพระเถระที่มีวัตรปฏิบัติงดงาม ด้วยหลักใหญ่ใจความของท่านอยู่ที่การศึกษา ทุ่มเทชีวิตจิตใจและรับผิดชอบมายาวนาน สิ่งดีๆ ที่มีในตัวท่าน ในฐานะผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ศาสนา และประเทศชาติ เป็นอเนกนานัปการ
#สนใจสอบถามด่วนๆที่คเณศร
081-425-6328

ตะกรุดปัญญาไว เจ้าคุณทอง วัดปลดสัตว์ จ.อ่างทอง บูชาได้แล้วครับ

ตะกรุดปัญญาไว เจ้าคุณทอง วัดปลดสัตว์ จ.อ่างทอง บูชาได้แล้วครับ

ตะกรุดปัญญาไว เจ้าคุณทอง วัดปลดสัตว์ จ.อ่างทอง บูชาได้แล้วครับ

ตะกรุดปัญญาไว เจ้าคุณทอง วัดปลดสัตว์ จ.อ่างทอง บูชาได้แล้วครับ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง
รายการอื่น ๆ ในหมวดเครื่องรางของขลัง

ตะกรุดปัญญาไว เจ้าคุณทอง วัดปลดสัตว์ จ.อ่างทอง บูชาได้แล้วครับ ตะกรุดปัญญาไว เจ้าคุณทอง วัดปลดสัตว์ จ.อ่างทอง บูชาได้แล้วครับ
ให้คุณด้านเสริมปัญญาบารมี เหมาะสำหรับให้ลูกหลานนักเรียนนักศึกษาแขวนติดตัวระลึกถึงหลวงปู่เจ้าคุณทอง เสริมกำลังใจ

หลวงปู่ ครูบาแก้ว มนต์ไทใหญ่ เทพเจ้าแหงดอยทีมู บูชาได้แล้วครับ หลวงปู่ ครูบาแก้ว มนต์ไทใหญ่ เทพเจ้าแหงดอยทีมู บูชาได้แล้วครับ
สีผึ้งเกี่ยวนางฟ้า เทวดามาหุงให้ บูชาได้แล้วครับ

หลวงพ่อเอิบ วัดซุ้มกระต่าย  จ.ชัยนาท บูชาได้แล้วครับ หลวงพ่อเอิบ วัดซุ้มกระต่าย จ.ชัยนาท บูชาได้แล้วครับ
ปลัดหัวชะมด เนื้อผงว่านดอกไม้ทอง บูชาได้แล้วครับมีจำกัดครับ

สีผึ้งว่านพญาไก่แดง บูชาได้แล้ว มีจำกัดครับ สีผึ้งว่านพญาไก่แดง บูชาได้แล้ว มีจำกัดครับ
มนต์เมตตามหาเสน่ห์ ที่สุดแห่งสายเสน่ห์ทั่วแหล่งหล้า บูชาได้แล้วครับ