รายการในหมวดบูชาได้แล้ว

พระเครื่องคเณศร
รับสั่งจองพระใหม่และวัตถุมงคล
โทร.062 939 4462, 081 425 6328


หลวงปู่เณร วัดบ้านเกษตรทุ่งเศรษฐี จ.ร้อยเอ็ด บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่เณร วัดบ้านเกษตรทุ่งเศรษฐี จ.ร้อยเอ็ด บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่เณร วัดบ้านเกษตรทุ่งเศรษฐี จ.ร้อยเอ็ด บูชาได้แล้วครับ

ประวัติการก่อกำเนิดเศรษฐีนวโกฏิ
มหาเศรษฐีนวโกฏิ คือมหาเศรษฐีเก้าทาน (นว แปลว่า เก้า) ในสมัยพุทธกาล (สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนม์ชีพอยู่) มหาเศรษฐีในอินเดียมีเป็นร้อยเป็นพันคน แต่เท่าที่นับได้จากหลักฐานทางพระพุทธศาสนา เชน พระไตรปิฎก อรรถกถาและฎีกา มีเพียงมหาเศรษฐีทั้งเก้าท่านนี้เท่านั้นที่เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ เป็นผู้อุปัฏฐากอุปถัมภ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ได้แก่ ท่านธนันชัยเศรษฐี ท่านยัสสะเศรษฐี ท่านสุมานะเศรษฐี ท่านชะฏิกัสสะเศรษฐี ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี ท่านเมนฑะกัสสะเศรษฐี ท่านโชติกะเศรษฐี ท่านสุมังคะกัสสะเศรษฐี และท่านวิสาขามหาอุบาสิกา เป็นบุรุษ ๘ สตรี ๑ ที่มีความตั้งใจจริงจนเป็นเอตทัคคะในการทำบุญ เป็นประธานแห่งบุญค้ำจุนพระศาสนา ดังนั้นการระลึกนึกถึงคุณของมหาเศรษฐีทั้งเก้าท่านนี้ โดยการยึดเอาแนวทางปฏิบัติ หรือปฏิปทา อันมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาของท่าน มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ ก็จะเป็นพลังอันบริสุทธิ์ที่สื่อไปถึงท่านผู้มีบารมีในอดีตทั้งเก้าท่าน มาถึงเราทั้งหลาย หากเราทำบุญ ได้อนุโมทนา อันเป็นสิ่งที่ทั้งเก้าท่านพึงชอบ พึงปรารถนามาตั้งแต่อดีตกาล แม้ว่าเวลาผ่านไป ท่านจะหมดอายุขัยไปแล้ว แต่ดวงจิตดวงวิญญาณของท่านยังอยู่ ท่านจะรับรู้ได้ เมื่อเราได้บูชาได้อธิษฐาน ได้เปล่งวาจาขอพร ได้ปฏิบัติในการบุญต่อพระพุทธศาสนา ท่านก็จะประทานให้ด้วยความเมตตา เป็นที่มาแห่งการก่อกำเนิด “พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ”
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ ตามตำนานเล่าขานกันว่าเปี่ยมไปด้วยอิทธิคุณแรงกล้าทางด้านมหาโชค มหาลาภ และโภคสมบัติ ผู้ใดได้สักการบูชาตามตำราแล้ว ผู้นั้นจะประสบความสำเร็จร่ำรวย รุ่งเรืองเป็นมหาเศรษฐี เพิ่มพูนบารมี ทรัพย์สินเนืองนอง ดุจเดียวกับมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาล

พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ หรือ พระก้าวหน้า เป็นรูปเคารพที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าจำนวน ๙ ท่าน ทั้งหมดเป็นมหาเศรษฐีใจบุญจากเมืองต่าง ๆ และกำเนิดในสมัยพุทธกาล มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและคำสอนของพระบรมศาสดาอย่างแรงกล้า

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องมหาเศรษฐีทั้ง ๙ ท่านที่มาจากเมืองต่าง ๆ ในชมพูทวีป เช่น

๑. ท่านยสะเศรษฐี เป็นสาวกรูปแรกที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ขณะเป็นฆราวาส เป็นเศรษฐีจากเมืองพาราณสี แคว้นกาสี และออกบวชในปีเดียวกับปัญจวัคคีย์

๒. ท่านชฏิลเศรษฐี เศรษฐีผู้บริจาคทองคำสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ได้ออกบวกและสำเร็จเป็นพระอรหันต์

๓. ท่านสุมังคละเศรษฐี เศรษฐีเมืองราชคฤห์ ได้ออกบวชและสำเร็จเป็นพระอรหันต์

๔. ท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐี เศรษฐีเมืองสาวัตถี เมื่อตายไปก็ไปบังเกิดในชั้นสวรรค์ชั้นดุสิต

๕. ท่านโชติกะเศรษฐี เศรษฐีกรุงพาราณสี ฟังธรรมแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขณะเป็นฆราวาส

๖. ท่านสุมนะเศรษฐี เศรษฐีเมืองราชคฤห์ ได้ออกบวชและบรรลุโสดาปัตติผล

๗. ท่านเมณฑกะเศรษฐี เศรษฐีเมืองภัททิยะนคร ได้ออกบวชและบรรลุโสดาปัตติผล

๘. ท่านธนัญชัยเศรษฐี เศรษฐีเมืองภัททิยะนคร แคว้นอังคะ เป็นบุตรของเมณฑกะเศรษฐี และเป็นบิดาของนางวิสาขา

๙. นางวิสาขา เศรษฐีเมืองภัททิยะ เป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐี

มหาเศรษฐีนวโกฏิ คือพุทธอุปัฏฐ
"พุทธอุปัฏฐาก" หมายถึง ผู้คอยดูแลปรนนิบัติพระพุทธเจ้า ซึ่งมีทั้งพระสงฆ์และฆราวาส
มหาเศรษฐีทั้ง ๙ ท่าน คือพุทธอุปัฏฐากที่ได้บรรลุธรรมแตกต่างกันไป เช่น ท่านยสะเศรษฐี และท่านโชติกะเศรษฐี ฟังธรรมแล้วได้บรรลุอรหัตผลตั้งแต่ยังเป็นฆราวาส, ท่านชฏิลเศรษฐี และ ท่านสุมังคละเศรษฐี ออกบวชแล้วจึงค่อยบรรลุอรหัตผล, ท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐี เมื่อสิ้นอายุขัยได้ไปเกิดเป็นเทวดาในดุสิตเทวโลก, ท่านสุมนะเศรษฐี และ ท่านเมณฑกะเศรษฐี ได้ออกบวชแล้วจึงบรรลุโสดาปัตติผล ฯลฯ
ข้อมูลโดย
อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ
โหรฟันธงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
🧑‍💻ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🧑‍💻www.kanesorn.com

หลวงปู่เณร วัดบ้านเกษตรทุ่งเศรษฐี จ.ร้อยเอ็ด บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่เณร วัดบ้านเกษตรทุ่งเศรษฐี จ.ร้อยเอ็ด บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่เณร วัดบ้านเกษตรทุ่งเศรษฐี จ.ร้อยเอ็ด บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่เณร วัดบ้านเกษตรทุ่งเศรษฐี จ.ร้อยเอ็ด บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่เณร วัดบ้านเกษตรทุ่งเศรษฐี จ.ร้อยเอ็ด บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่เณร วัดบ้านเกษตรทุ่งเศรษฐี จ.ร้อยเอ็ด บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่เณร วัดบ้านเกษตรทุ่งเศรษฐี จ.ร้อยเอ็ด บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่เณร วัดบ้านเกษตรทุ่งเศรษฐี จ.ร้อยเอ็ด บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่เณร วัดบ้านเกษตรทุ่งเศรษฐี จ.ร้อยเอ็ด บูชาได้แล้วครับ

หลวงปู่เณร วัดบ้านเกษตรทุ่งเศรษฐี จ.ร้อยเอ็ด บูชาได้แล้วครับ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง